promocja_klej_gratis

Super Promocja – Klej Gratis

Aktualności, 9 października 2017

UWAGA!
Zaczynamy kolejną mega promocję do wyczerpania zapasów!
-Kupuj u nas i oszczędzaj-
Dorzucamy do każdego zakupu za300 złotych, 25-cio kilogramowy worek kleju mrozoodpornego za jedyne 10 groszy.
Jeśli wydasz na zakupy w Kiermaszu Płytek wielokrotność dwustu złotych to otrzymasz kolejny 25-cio kilogramowy worek za każdą wielokrotność tej sumy!

Odwiedź jeden z naszych punktów, kup płytki i nie zwlekaj. Taka okazja może się nie powtórzyć!
Oferta ważna do wyczerpania zapasów


Regulamin Promocji „Wielka promocja”

§ 1.
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą: „Wielka promocja” stanowiącej sprzedaż promocyjną (dalej: „Promocja”).
§ 2.
1. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą INTEGRO DACH SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lęborku (przy ulicy Staromiejska 26, 84-300 Lębork), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290848, posiadająca numer REGON: 220508142, NIP: 8411662729 (dalej: „Organizator”).
2. Promocja prowadzona będzie w Punkcie Sprzedaży Hurtowej i Detalicznej ‘’ Organizatora ‘’ w miejscowości Ługi, Gdynia, Reda, Słupsk oraz za pośrednictwem Internetu.

§ 3.
Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu kleju do płytek oznaczonego symbolem F – 50, mrozoodporny, marki Franspol, worek 25 kg o specyfikacji zgodnej ze wskazaniem producenta ( Franspol sp. z o. o.), po preferencyjnej cenie, określonej w § 6 poniżej (dalej: „Przedmiot Promocji”).
§ 4.
W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także inny podmiot posiadający zdolność zaciągania zobowiązań zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, który spełnił warunki Promocji określone w § 7 poniżej (dalej: „Klient”).
§ 5.
1. Promocja trwa od 09.10.2017 do wyczerpania zapasów.

2. Wyrazem chęci uczestnictwa w Promocji jest złożenie wyraźnego oświadczenia woli o skorzystaniu z Promocji w czasie jej trwania.

§ 6.
Z tytułu promocji przysługuje możliwość zakupu Przedmiotu Promocji za cenę 10 gr. z VAT.

§ 7.
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup u Organizatora za kwotę co najmniej 300zł brutto (słownie: trzystu złotych brutto) glazury, terakoty lub gresu. Za każdy kolejny zakup za kwotę 300zł brutto (słownie: trzystu złotych brutto) przysługuje możliwość zakupu jednego przedmiotu promocji.
§ 8.
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Przedmiotu Promocji na inny produkt o porównywalnej wartości i funkcjonalności, w przypadku gdy z przyczyn od niego niezależnych, dostępność w celu zakupu Przedmiotu Promocji przewidzianej Regulaminem nie będzie możliwe.
2. Przedmiot Promocji nie podlega wymianie na rzeczy innego rodzaju ani na ich ekwiwalent pieniężny.
§ 9.
1. Możliwość zakupu Przedmiotu Promocji ma charakter dobrowolny i przysługuje do końca trwania Promocji.
2. Podmiot biorący udział w promocji nie ma prawa przeniesienia praw wynikających z Promocji na rzecz osoby trzeciej.
3. Wydanie Przedmiotu Promocji nastąpi niezwłocznie po złożeniu oświadczenia woli o skorzystaniu z Promocji o którym mowa w § 5 ust. 2 powyżej.

§ 10.
Organizator zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty promocji, z wyłączeniem ceny, o której mowa w § 6 powyżej.
§ 11.
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
§ 12.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną niezwłocznie podane na stronie internetowej Organizatora: http://www.tanigres.pl/
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 14.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora: http://www.tanigres.pl/

§ 15
Promocje nie łączą się

Lębork, dnia 2 grudnia 2014 roku
Za organizatora promocji:

__________
Adam Sowa
Prezes Zarządu

 

Tagi: , , , , , , ,

Mam pytanie

Wybierz oddział najbliżej Ciebie:

Uwaga: Ten serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz ich wykorzystywanie.