Wizualizacja gratis

Our special offer- a free visualization

Aktualności, 18 kwietnia 2017

In order to perform high standards of customer care and quality service we uninterruptedly take actions to bring to perfection the customer service and a wide range of beneficial conveniences and special offers for our trading partners. Since now, the tanigres.pl has a new offer- every new order that is more than 1200 pln (pre-tax, gross) will be considered a promotional order and the client will be offered a free visualization!!

 

If your order is not more than 1200 pln(pre-tax) , and you are still willing to have a room visualization, you can order one for 150 pln for each visualization.

 

The promotional visualization is only available at the department in Reda.

 

_________________________________________

 

 

 

REGULAMIN USŁUGI WIZUALIZACJI

Integro Dach System Spółki z o.o. spółki komandytowej z siedzibą w Lęborku
§ 1
1. Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania usług wizualizacji ( zwanej dalej ‘’Usługa‘’ ) przez INTEGRO DACH SYSTEM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Lęborku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 00002908, świadczonej w punktach sprzedaży spółki pod nazwą: Kiermasz Płytek w miejscowościach: Ługi 3, 84 – 353 Lubowidz oraz 84 – 240 Reda, ul. Wejherowska 40a.
2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Zleceniobiorca: INTEGRO DACH SYSTEM Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Lęborku, ul. Staromiejska 26, 84 – 300 Lębork, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 00002908,
b) Zleceniodawca:
– Konsument – zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz.U. numer 2014.121 j.t. ) osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
– Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, ( Dz.U. 2015.584 j.t. z póź. zm. )
§ 2
1. Usługa polega na opracowaniu planu wizualizacji łazienki/WC z użyciem programu do aranżacji na podstawie podanych przez klienta szacunkowych wymiarów projektowanego pomieszczenia i rozmieszczenia mediów. Wykonana wizualizacja ma charakter poglądowy i może być pomocna w orientacyjnym określeniu rodzaju materiałów potrzebnych do realizacji wykończenia pomieszczenia oraz jego aranżacji na cele Zleceniodawcy.
2. Materiały / np.: płytki, terakotę, dekory, akcesoria / zastosowane przy wizualizacji można nabyć w punktach sprzedaży Zleceniobiorcy określonych niniejszym Regulaminem.
3. Cena jednostkowa Usługi wynosi 150,00 zł. brutto ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100 gr. ) i jest płatna z góry w punkcie sprzedaży Zleceniobiorcy.
§ 3
1. Usługa wizualizacji łazienki/WC obejmuje:
a) Widoki aksonometryczne pomieszczenia z 5 kierunków;
b) Widoki rzeczywiste z 5 perspektyw;
c) Zestawienie ilościowe potrzebnych materiałów; / szacunkowe w oparciu o dane udostępnione przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniodawca bierze odpowiedzialność za podane przez niego wymiary pomieszczenia oraz za podane rozmieszczenie mediów. W ramach wykonania jednej Usługi Zleceniodawca ma prawo do dwukrotnych drobnych poprawek/uwag obejmujących zmianę użytych w projekcie materiałów.
3. Termin wykonania Usługi ustala się do 7 dni roboczych.
4. Odbiór wykonanej Usługi Zleceniodawca kwituje na jednym jej egzemplarzu, który pozostaje u Zleceniodawcy.
5. Poprzez dokonanie zapłaty i odbiór paragonu/faktury, Zleceniodawca potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej Zleceniobiorcy ________________________ oraz w punktach sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem.

§ 4
W razie zakupu materiałów przewidywanych w projekcie w punkcie sprzedaży Zleceniobiorcy, w którym została wykonana usługa wizualizacji, Zleceniobiorca uzyska upust na zakup materiałów w wysokości 149,00 zł. ( słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100 gr. ) pod warunkiem, iż wartość nabytych materiałów w rozumieniu § 2.2. Regulaminu wyniesie co najmniej 1.200,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc dwieście złotych brutto ) zaś w pozostałych przypadkach cena zakupu nie podlega upustom.
§ 5
Każda Usługa, która wykonana została na zamówienie Zleceniodawcy stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który należy do Zleceniobiorcy stąd publikowanie, powielanie lub wykorzystywanie projektu lub jego fragmentów bez pisemnej zgody ich właściciela jest zakazane i stanowi naruszenie przepisów prawa. Wykonując Usługę Zleceniodawca wyraża Zleceniodawcy zgody na wykonanie projektu wyłącznie na potrzeby własne, bez możliwości jego dalszej odsprzedaży lub innego komercyjnego wykorzystania.

§ 6
1. W przypadku zwrotu towaru z zawartej umowy, o której mowa w § 4 pracownik Zleceniobiorcy sprawdza na fakturze/paragonie dokumentującej zakup towaru, czy został tam udzielony upust, o którym mowa w § 4 Regulaminu. Jeśli wartość umowy zakupu towarów po uwzględnieniu zwrotu nadal uprawnia do upustu pracownik pozostawia stosuje upust na dotychczasowych warunkach.
2. Jeśli wartość zakupu towarów po uwzględnieniu zwrotu nie uprawnia do upustu pracownik sprzedaje ponownie Usługę w cenie, określonej w § 2.3 Regulaminu.

 

§ 7

1. Wszelkie ewentualne reklamacje związane z Usługą Zleceniodawca może składać na zasadach określonych w przepisach prawa. Rozpatrzenie reklamacji ułatwi złożenie jej w Punkcie Obsługi Klienta w punkcie sprzedaży oraz zamieszczenie w niej następujących informacji: imię, nazwisko, lub firmę, dane kontaktowe Zleceniodawcy, numer zamówienia za Usługę. Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach prawa, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące świadczenia Usług z udziałem Konsumentów i Przedsiębiorców.
3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad towaru lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa

Mam pytanie

Wybierz oddział najbliżej Ciebie:

Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych.
Uwaga: Ten serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz naszą politykę prywatności.