logo
phone +48 721 733 233

Bociany na żywo!


REGULAMIN KONKURSU
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Imię dla bociana (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Designer Outlet – Tanigres.pl
3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Integro Dach System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k. z siedzibą w 84-300 Lębork, przy ul. Staromiejska 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,
wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika
konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego
dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też
zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że
korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,
2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w
Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego
na udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych
podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa
1. Konkurs polega na polubieniu strony fanpage organizatora, udostępnieniu posta konkursowego publicznie oraz dodaniu komentarza ze swoim pomysłem na nowe imię dla bociana oraz oznaczenie jednego znajomego
2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 06.06.2022
3. Organizator wybiera spośród uczestników losowo jedną osobę, która wykona zalecenia konkursu
4.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
5. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 17.06.2022 23:59:59
6. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę:
„Wyrażam względem Integro Dach System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k. z siedzibą w 84-300 Lębork, przy ul. Staromiejska 26, dalej Integro Dach System, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.
W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Designer Outlet – Tanigres.pl.
Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Integro Dach System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k. z siedzibą w 84-300 Lębork, przy ul. Staromiejska 26. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane w portalu Facebook na stronie Designer Outlet – Tanigres.pl w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

7. Nagrodą w konkursie jest videorejestrator samochodowy Mio MiVue C312 wraz z kartą SD 32GB oraz z zestawiem gadżetów firmowych Tanigres.pl – bluza, kubek, miarka, ołówek Organizator ponosi odpowiedzialność za odprowadzenie zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
8. Organizator przyzna 1 nagrodę, a wynik zostanie opublikowany w postaci posta na Facebooku. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.
9. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
10. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) Adres e-mail
b) Imię i nazwisko
c) numer telefonu kontaktowego
lub w przypadku wysyłki wygranej – swojego adresu zamieszkania (kosz wysyłki pokrywa organizator)
11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia
wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych odpowiedzi konkursowych.

IV Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi
konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu
regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych
obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take
down).
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu
Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby
bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub
zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich
oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe
naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą
wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu
Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak
również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu
Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w
sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w zakładce Kolorowy Ranking.

V Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Integro Dach System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k. z siedzibą w 84-300 Lębork, przy ul. Staromiejska 26. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. .
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z
Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. Zmianami).

VI Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez
uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej
w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym,
o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią
promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Twój koszyk (0)

Twój koszyk jest pusty

Aby dodać produkt kliknij przycisk "dodaj do koszyka" na karcie produktowej. Pełen asortyment znajdzisz tutaj:

Nasze płytki Akcesoria glazurnicze Chemia budowlana Armatura łazienkowa Katalog produktów

💸 Kupujesz produkty z dwóch różnych magazynów, więc przesyłka będzie droższa niż standardowo.

Skontaktuj się z nami telefonicznie w celu ustalenia niższej kwoty przesyłki: +48 721 733 233

🚚 Widzimy, że planujesz większe zakupy

Skontaktuj się z nami telefonicznie w celu ustalenia niższej kwoty przesyłki: +48 721 733 233

Suma:

0,00

Złóż zamówienie